MEHMET KARAMUSTAFAOĞLU İLE YAPILAN VE GİRESUN DERGİSİNDE YAYINLANAN SÖYLEŞİ

Yayınlanma Yazılı Medya

MEHMET KARAMUSTAFAOĞLU İLE YAPILAN VE 2009 yılında

GİRESUN DERGİSİNDE YAYINLANAN SÖYLEŞİ               

Devamını oku: MEHMET KARAMUSTAFAOĞLU İLE YAPILAN VE GİRESUN DERGİSİNDE YAYINLANAN SÖYLEŞİ Yüreği Giresun Sevgisiyle dolu, eğitim gönüllüsü hemşehrimiz Mehmet Karamustafaoğlu ile siyasetten spora, eğitimden, Giresun Derneklerine uzanan geniş yelpazeli bir söyleşide bulunduk

Giresun Vakfı bir şanstı; değerlendiremedik

Ön­ce Gi­re­sun’da kur­du fir­ma­sı­nı, da­ha son­ra Or­du ve Sam­sun’da böl­ge mü­dür­lük­le­ri aç­tı. Ve de­va­mın­da İs­tan­bul şu­be­si­ni aça­rak bü­yü­yen iş hac­mi ve ge­li­şen ti­ca­ri ha­ya­tıy­la bir­lik­te si­ya­set­ten spo­ra, der­nek­çi­lik­ten vak­fa ka­dar her tür­lü sos­yal olu­şu­mun için­de yer alan bir isim Meh­met Ka­ra­mus­ta­fa­oğ­lu­…

Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Gi­re­sun İl Baş­kan­lı­ğı, İs­tan­bul Gi­re­sun Vak­fı’nda baş­kan­lık ve yö­ne­ti­ci­lik, çok sa­yı­da der­ne­ğin ku­rul­ma­sın­da gö­rev al­mak, Gi­re­sun Üni­ver­si­te­si­nin ku­rul­ma­sın­da olu­şan he­yet­te bu­lun­mak, Aluc­ra Mes­lek Yük­sek Oku­lu’nun açıl­ma­sı için gö­rev üst­len­mek, Gi­re­suns­por’da yö­ne­tim­de yer al­mak ve ta­kı­mın ba­şa­rı­lı ol­ma­sı için elin­den ge­le­ni yap­ma­k…

Bu baş­lık­lar al­tın­da yer alan ger­çek­le­rin bo­yut­la­rı­nı göz­ler önü­ne ser­mek için Meh­met Ka­ra­mus­ta­fa­oğ­lu’nu bu sa­yı­mı­za ko­nuk edi­yo­ruz.

Fir­ma­sı­nı ön­ce Gi­re­sun’da ku­ran ve da­ha son­ra İs­tan­bul şu­be­si­ni aça­rak ge­niş­le­yen Ka­ra­mus­ta­fa­oğ­lu’na “Ne­den İs­tan­bul?” di­ye so­ra­rak söy­le­şi­mi­ze baş­lı­yo­ruz.

Fir­ma­sı­nı kur­du­ğu 1986 yı­lın­da fın­dık fir­ma­la­rı dı­şın­da Gi­re­sun’da ku­rul­muş bir ti­ca­ri fir­ma ha­tır­la­ma­dı­ğı­nı söy­lü­yor Meh­met Ka­ra­mus­ta­fa­oğ­lu­… İs­tan­bul’a ge­liş amaç­la­rı­nı ti­ca­ri ufuk­la­rı­nı da­ha da ge­liş­tir­mek, dış dün­yay­la ti­ca­ret yap­mak ola­rak özet­le­yen Ka­ra­mus­ta­fa­oğ­lu; An­cak ül­ke­de üst üs­te ya­şa­nan eko­no­mik kriz­le­rin bu açı­lım­la­ra fır­sat ver­me­di­ği­ni ifa­de edi­yor.